July 18, 2024

Month: July 2023

ปกติแนวของ เว็บหางาน ส่วนใหญ่แล้วการสมัครงานต่างก็ต้องพบเจอ กับขั้นตอนและการคัดเลือกที่มีรูปแบบหลากหลายไม่ค่อยมีกฏตายตัวของแต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับรูปแบบและความต้องการในการคัดเลือกของฝ่าย HR ในแต่ละขั้นตอนก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครงานไม่ควรมองข้าม ถือว่าทุกขั้นตอนมีส่วนที่จะช่วยในการตัดสินใจและให้คะแนนของฝ่าย HR เลยก็ว่าได้ สำหรับการกำหนดทิศทางในการคัดเลือกผู้สมัครงานของแต่ละองค์กรนั้น ฝ่าย HR ควรทำการวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางการคัดเลือกรวมกัน กับฝ่ายที่กำลังต้องการพนักงานแน่นอนว่าผู้คัดเลือกจะเป็นเพียงด่านแรกในการคัดกรองผู้สมัครงานจากทั่วทุกสารทิศ แต่คนที่จะมีผลต่อการเลือกคนสมัครงานจริง คือคนที่ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในทางด้านงานนั้นจริงๆ...