July 18, 2024

Month: April 2024

การที่คุณจะตัดสินใจเลือกทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้น ต้องทำความเข้าใจหลักการ หางานลำพูน และการคัดเลือกคนขององค์กรต่างๆ ด้วย ปัจจุบันนี้หลายองค์กรมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งตั้งรับทัศนคติและแนวคิดคนทำงานรุ่นใหม่ ที่มีความคิดและแนวทางการทำงานที่แตกต่างไปจากคนสมัยก่อนมาก การปรับตัวขององค์กรส่วนใหญ่นั้นก็จะมีแนวทางในการคัดเลือกผู้สมัครงาน จากบทบาทหน้าที่และความเข้าใจในหลักการทำงาน ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับองค์กร มากกว่าคัดเลือกเฉพาะคนที่เก่งและฉลาดเท่านั้น เพราะหลายครั้งที่องค์กรได้คัดเลือกบุคคลเหล่านั้นเข้ามาทำงาน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะความเก่งของพวกเค้า มักจะสร้างทัศนคติและแนวความคิดการทำงานที่แตกต่างจากคนอื่น ทำให้เมื่อต้องเข้าไปปฏิบัติงานจริงร่วมกับคนในองค์กร ก็จะสร้างปัญหาและความขัดแย้งขึ้นอย่างชัดเจน...