July 18, 2024

Month: June 2023

สำหรับสิ่งสำคัญที่ รับสมัครคนงาน จะต้องพบเจอในด่านแรกของการสมัครงานเลยนั้น ก็คือการทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ฝ่าย HR หรือผู้ที่คัดเลือกเกิดความประทับใจในตัวคุณ เพราะหากพวกเค้าประทับใจแล้วคุณก็มีโอกาสได้ที่จะงานนั้นๆ ด้วย แต่ในปัจจุบันนี้พฤติกรรมของคนหางานมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนมาก อาจจะเนื่องมาจากคนรุ่นใหม่มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทำให้คนหางานในปัจจุบันมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และมองหาสิ่งที่สามารถตอบโจทย์รูปแบบการทำงานให้กับพวกเค้าได้และที่สำคัญพวกเค้าจะต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอีกด้วย จากปัญหาปริมาณคนว่างงานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้ทุกวันนี้องค์กรต่างๆ มีการคัดสรรผู้สมัครงานละเอียดเพิ่มมากขึ้น...